WEBBPLATS FÖR HERTZ CORPORATION
ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

 

Vi erbjuder denna webbplats enligt följande villkor (“Avtal”). Läs detta Avtal noggrant innan du använder denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren i detta Avtal. Om du inte godkänner villkoren i detta Avtal ska du inte använda denna webbplats. Det kan hända att vi när som helst och helt efter eget skön uppdaterar och reviderar detta Avtal genom att publicera ett reviderat Avtal på denna webbplats; alla förändringar vi gör i detta Avtal gäller omedelbart vid publicering. Kontrollera denna sida med jämna mellanrum för information om förändringar i detta Avtal; du kommer att kunna avgöra om detta Avtal har ändrats sedan ditt senaste besök genom att titta på informationen vid "Senast uppdaterad" som finns längst uppe på detta Avtal. Om du använder denna webbplats efter förändringar publicerats utgör detta ett godkännande av dessa förändringar.

 

I detta Avtal betyder orden “vi” och “oss” Hertz Corporation och de företag i vilka Hertz Corporation, direkt eller indirekt, äger ett majoritetsintresse, ofta kallat “dotterföretag”.  Vi bedriver verksamhet inom biluthyrning och uthyrning av utrustning för byggnad och industri. I något mindre skala bedriver vi också verksamhet inom bilförsäljning och hantering av ersättningskrav och rättsanspråk.  Våra “licensinnehavare” är självständiga företag inom biluthyrning, uthyrning av utrustning för byggnad och industri, samt ibland inom bilförsäljning. Dessa företag har tillstånd att driva denna verksamhet och använda handelsnamn, varumärken och servicemärken vi äger, vilka ofta inkluderar “Hertz”-märket.  Genom att licensinnehavarna är oberoende från oss tillhör de inte våra dotterföretag och innefattas därför inte i orden “vi” och “oss”.  Våra “närstående bolag” är vårt moderbolag, Ford Motor Company, och de företag (förutom vi och våra licensinnehavare) som kontrolleras av Ford Motor Company; precis som med våra licensinnehavare, innefattar inte orden “vi” och “oss” våra närstående bolag.

 

Du måste vara minst 13 år för att använda denna webbplats. Om du inte är minst 13 år ska du inte gå in på eller använda denna webbplats.

 

Villkoren för denna webbplats riktar sig till bosatta i USA och Kanada.

 

Copyright. Ett formellt meddelande om copyright finns på denna webbplats. Med ensamrätt. USA och internationell copyrightlag skyddar alla bilder, all text, alla program och annat material som finns på denna webbplats ("Webbplatsmaterial"). Allt kommersiellt bruk av Webbplatsmaterialet är förbjudet utan uttryckligt skriftligt godkännande från Hertz Corporation. Du samtycker till att inte ändra eller radera eventuella copyright-, varumärkes- eller andra äganderättsmeddelanden från material som visas på eller laddas ner från denna webbplats, och bekräftar att du inte förvärvar någon äganderätt genom att använda denna webbplats eller Webbplatsmaterialet.

 

Varumärken. Vi och våra närstående bolag äger registrerade servicemärken inklusive, utan begränsning, "Hertz", "Hertz #1 Club", "Hertz #1 Club Gold" och "Hertz Neverlost", och vissa oregistrerade märken. Namn, logotyper och andra märken som identifierar våra produkter och tjänster är våra och våra närstående bolags varumärken och är skyddade av USA och internationell varumärkeslagstiftning. Alla andra varumärken och servicemärken som används på denna webbplats ägs av respektive ägare för dessa varumärken, servicemärken och logotyper.

 

Personlig integritet. All personligt identifierbar information om dig som vi samlar in från dig på denna webbplats, inklusive utan begränsning, personligt identifierbar information om dig som samlats in under eventuell registreringsprocess enligt vad som beskrivs nedan lyder under den integritetspolicy som är tillämplig för denna webbplats.  För mer information, läs noggrant igenom tillämplig integritetspolicy, vilken finns tillgänglig via en länk längst ned på startsidan på denna webbplats.

 

Registrering. För åtkomst till vissa sidor och användning av vissa funktioner på denna eller våra andra webbplatser kan det erfordras att du blir en deltagare eller en medlem i en viss Hertz-klubb eller visst Hertz-program. När och om du registrerar dig för att bli deltagare eller medlem, samtycker du till (a) att tillhandahålla korrekt, aktuell och komplett information om dig själv enligt vad som begärs av vårt registreringsformulär (inklusive din e-postadress), och (b) att upprätthålla och uppdatera din information (inklusive din e-postadress) så att den också fortsättningsvis är korrekt, aktuell och komplett. Du bekräftar att om viss information som du tillhandahållit är felaktig, inaktuell eller ofullständig (och, i det fall när information upphör att vara aktuell, du inte uppdaterar informationen när ombedd), förbehåller vi oss rätten att avbryta din användning av denna webbplats och förknippade tjänster. Som en del av registreringsprocessen kan du bli ombedd att välja ett lösenord. Du kommer att vara ansvarig för hemlighållandet och användandet av ditt lösenord och eventuella klubb- eller program-ID-nummer och samtycker till att inte överföra eller sälja vidare din användning eller åtkomst till denna webbplats till en tredje part, förutom när vi och denne tredje part har ingått ett avtal vilket tillåter sådan överföring eller vidareförsäljning och du deltar i ett sådant arrangemang. Om det finns orsak att misstänka att ditt konto hos oss inte längre är säkert måste du omedelbart meddela oss angående detta problem genom att klicka här.  DU ÄR HELT OCH FULLT ANSVARIG ATT HÅLLA DITT LÖSENORD OCH EVENTUELLT KLUBB- ELLER PROGRAM-ID-NUMMER HEMLIGT OCH DU ÄR HELT OCH FULLT ANSVARIG FÖR VARJE OCH ALL AKTIVITET (INKLUSIVE BOKNINGAR OCH INKÖP) SOM UTFÖRS VIA DITT KONTO.  För mer information rörande datasäkerhetsfrågor, se avsnittet “Datasäkerhet” i integritetspolicyn som finns tillgänglig via en länk längst ned på startsidan på denna webbplats.

 

Uppförandekod. Vid användning av denna webbplats och/eller Webbplatsmaterialet, samtycker du till att inte:

 • Begränsa eller förhindra andra besökare från att använda denna webbplats, inklusive, utan begränsning, genom "dataintrång", "blockeringsattacker (DoS)" eller förvanskning av någon del av denna webbplats;
 • Använda denna webbplats eller Webbplatsmaterialet för olagliga eller icke godkända syften;
 • Ge uttryck för eller antyda att ett uttalande du gör stöds eller rekommenderas av oss, utan att först ha vårt skriftliga godkännande;
 • Sprida (a) innehåll eller information som är olaglig, falsk, hotfull, grov, smädlig, ärekränkande, oanständig, eller på annat sätt anstötlig, eller som gör intrång i vår eller tredje parts immaterialrätt eller andra rättigheter; (b) material, icke-offentlig information om oss, någon av våra licensinnehavare eller närstående bolag eller någon tredje part utan att ha godkännande att göra det; (c) affärshemligheter som tillhör oss, någon av våra licensinnehavare eller närstående bolag, eller någon tredje part; eller (d) reklam, värvningsförsök, kedjebrev, pyramidspel, investeringsmöjligheter, eller annan kommersiell information som inte efterfrågats (förutom i de fall dessa är uttryckligen tillåtna av oss);
 • Delta i massutskick av obeställd e-post eller flooding;
 • Modifiera, anpassa, upplåta underlicens för, översätta, sälja, överföra, reverse engineer, dekompilera eller ta isär någon del av denna webbplats eller Webbplatsmaterial;
 • Använda "ramlänkar" eller "spegling" för någon del av denna webbplats utan föregående skriftligt godkännande från oss;
 • Manipulera på något sätt programvaran eller funktionaliteten hos denna webbplats, inklusive, utan begränsning, sprida eller ladda upp på denna webbplats programvara eller annat material som innehåller virus, tidsinställda bomber, trojanska hästar, maskar, cancelbots eller andra dataprogrammeringsrutiner som kan skada, störa, snappa upp eller lägga beslag på system, data eller information;
 • Använda robotar, spindlar, program för att söka/återfinna webbmaterial, eller andra manuella eller automatiska anordningar eller processer för att återfinna, indexera, använda "datautvinning" eller på annat sätt återskapa eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av denna webbplats och dess innehåll;
 • Skörda eller samla in information om besökare till denna webbplats utan deras uttryckliga samtycke;
 • Skapa en databas genom att systematiskt ladda ner och lagra all eller någon av den information som finns på denna webbplats;
 • Publicera material av kommersiell natur; eller
 • Tillåta andra, inklusive de vilkas konton avslutats, att få tillgång till denna webbplats via ditt konto, användarnamn eller lösenord.

 

Dessutom, vid användning av denna webbplats och/eller Webbplatsmaterial samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

 

Göra bokningar och köpa eller begära varor eller tjänster. Om du vill göra bokningar eller köpa eller begära produkter eller tjänster som beskrivs på denna webbplats kan det hända att du tillfrågad av oss (eller, om du köper eller beställer produkten eller tjänsten via en avdelning av denna webbplats som publiceras i samarbete med annan leverantör, från leverantören av sådan produkt eller tjänst) att tillhandahålla viss information som gäller din bokning eller ditt inköp, inklusive, utan begränsning, kreditkortsinformation och annan personligt identifierbar information om dig. Du är införstådd med att sådan personligt identifierbar information kommer att behandlas av oss enligt vad som beskrivs i integritetspolicyn, som finns tillgänglig via en länk längst ned på startsidan på denna webbplats och, om en samarbetspartner till Hertz också är inblandad, kommer sådana data att behandlas av en sådan leverantör enligt vad som beskrivs i den leverantörens integritetspolicy; du bekräftar att vi inte är ansvariga för insamling av information eller integritetshanteringen hos dessa leverantörer eller någon annan tredje part. Du samtycker till att all information du tillhandahåller när du gör bokningar eller inköp eller begär tjänster kommer att vara korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att betala alla avgifter du ådrar dig eller andra användare av ditt konto ådrar sig och att betalning med kreditkort eller andra typer av betalningsformer dras enligt den valutakurs/de valutakurser eller det pris/de priser som gällde vid tidpunkterna för sådana inköp. Du är också ansvarig att betala tillämpliga skatter som åläggs dina inköp.

 

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående varning, ändra beskrivningar eller bilder av, eller referenser till, produkter eller tjänster på denna webbplats, eller att begränsa det antal av sådan produkt eller tjänst som kan beställas och/eller vägra försäljning till dig. Vi noterar att beskrivningar eller bilder av, eller referenser till, produkter eller tjänster från tredje part inte nödvändigtvis innebär att sådana produkter stöds eller rekommenderas av oss.

 

Verifiering av inskickad information kan komma att krävas innan vi godkänner en bokning, ett köp eller en beställning. Förutom vad som annars krävs av lagen eller vad som annars uttryckligen uppgetts av oss, kan priser, avgifter och tillgänglighet för produkter eller tjänster ändras utan föregående varning. Du bekräftar att för bokningar, inköp och tjänster gäller ytterligare villkor vilka åläggs av oss, våra närstående bolag, licensinnehavare eller partners.

 

Länkar. På denna webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser på Internet och andra webbresurser. Länkar på denna webbplats till andra webbplatser eller webbresurser ska inte tolkas som en rekommendation, kontroll, granskning eller godkänt betyg från vår sida för sådana andra webbplatser. Du bekräftar och samtycker till att vi inte ska hållas ansvariga för lagligheten, riktigheten, eller den olämpliga karaktären hos innehåll, reklam, produkter, tjänster eller information som finns på eller nås via dessa andra webbplatser, och inte heller för förlust eller skada åsamkad av eller som påståtts vara orsakad av användning av eller förtroende för sådan webbplats eller dess innehåll. Dessutom kan hanteringen av användarinformation skilja sig hos de ansvariga för tredje parts webbplatser från vår hantering av användarinformation. För detaljerad information angående hur dessa ansvariga hanterar information om användare måste du granska deras integritetspolicy eller användarvillkor eller kontakta dem för att få denna information.

 

Användning av “cookies” och andra typer av spårningsteknologi.  Vi kan komma att använda cookies och annan typ av teknologi för att lättare följa din användning av denna webbplats och i samband med våra e-postmeddelanden.  För ytterligare information om hur vi använder sådan teknologi, se vår integritetspolicy som finns tillgänglig via en länk längst ner på startsidan på denna webbplats.

 

Riktigheten hos informationen. Även om vi strävar efter att kontrollera riktigheten hos den information som finns på denna webbplats kan vi inte, och inte heller våra närstående bolag, licensinnehavare, leverantörer eller representanter, hållas ansvariga av dig för riktigheten hos sådan information. Det är helt och fullt ditt ansvar att utvärdera riktigheten, fullständigheten och användbarheten hos all information som finns på denna webbplats.

 

Ansvarsfriskrivning. VI ERBJUDER DENNA WEBBPLATS, WEBBPLATSMATERIALET, OCH DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM KAN ERHÅLLAS VIA ELLER I SAMBAND MED DENNA WEBBPLATS PÅ BASIS AV "BEFINTLIGT SKICK" OCH "TILLGÄNGLIGT SKICK" UTAN REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, SÅVIDA INTE UTTRYCKLIGEN TILLGÄNGLIGT I ETT SKRIFTLIGT OCH LAGENLIGT UTFÄRDAT AVTAL MELLAN DIG OCH OSS RÖRANDE EN SPECIFIK PRODUKT ELLER TJÄNST. SÅ LÅNGT DET ÄR LAGLIGEN MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER VI, VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSINNEHAVARE, LEVERANTÖRER, ANNONSÖRER OCH REPRESENTANTER OSS ALLT ANSVAR FÖR GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISS SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG, SÅVIDA INTE ETT SKRIFTLIGT LAGENLIGT UTFÄRDAT AVTAL MELLAN DIG OCH OSS RÖRANDE EN SPECIFIK PRODUKT ELLER SERVICE FINNS TILLGÄNGLIGT, VI OCH VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSINNEHAVARE, LEVERANTÖRER OCH REPRESENTANTER GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSMATERIALET KOMMER ATT VARA UTAN STÖRNING, FRITT FRÅN FEL ELLER SÄKERT, ELLER ATT FEL KOMMER ATT BLI ÅTGÄRDADE, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS (ELLER SERVERN/SERVRARNA VILKA ERBJUDER WEBBHOTELL FÖR DENNA) ELLER FÖRKNIPPAD PROGRAMVARA ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR ANSVARIG ATT INFÖRSKAFFA OCH UNDERHÅLLA ALL TELEFONUTRUSTNING, DATORHÅRDVARA, OCH ANNAN UTRUSTNING SOM KRÄVS FÖR ATT FÅ ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, OCH ALLA AVGIFTER SOM UPPKOMMER I SAMBAND MED DESSA. INGEN ÅSIKT, INGA RÅD ELLER UTTALANDEN FRÅN OSS ELLER VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSINNEHAVARE, LEVERANTÖRER, REPRESENTANTER ELLER BESÖKARE, VARE SIG GJORDA PÅ DENNA WEBBPLATS, I WEBBPLATSMATERIALET, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKALL SKAPA EN GARANTI, SÅVIDA INTE DETTA FINNS UTTRYCKLIGEN TILLGÄNGLIGT I ETT SKRIFTLIGT LAGENLIGT UTFÄRDAT AVTAL MELLAN DIG OCH OSS RÖRANDE EN SPECIFIK PRODUKT ELLER SERVICE. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER HELT OCH FULLT PÅ DIN EGEN RISK.  

 

Konflikter. Om konflikt uppstår mellan information som publicerats på denna webbplats, detta Avtal och/eller annat avtal du har med oss, kommer villkoren i ditt kontrakt med oss att ha företräde framför detta Avtal och informationen publicerad på denna webbplats, och detta Avtal ska ha företräde framför information som publicerats på denna webbplats.

 

Ansvarsbegränsning. SOM ETT VILLKOR FÖR ATT DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS SAMTYCKER DU TILL ATT VARKEN VI, ELLER NÅGON AV VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSINNEHAVARE, LEVERANTÖRER, DIREKTÖRER, STYRELSELEDAMÖTER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER KOMMER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR DIREKT, INDIREKT ELLER OAVSIKTLIG SKADA, SPECIELLA SKADESTÅND, STRAFFSKADESTÅND ELLER VITE (SÅ KALLADE EXEMPLARY ELLER PUNITIVE DAMAGES) ELLER ANNAT SKADESTÅND ENLIGT AVTAL, VÅRDSLÖSHET, UPPSÅT ELLER ANNAN ANSVARSPRINCIP ELLER PÅFÖLJDER SOM UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN INKOMST, UTEBLIVNA AFFÄRSMÖJLIGHETER, FÖRLUST AV DATA, AVBRUTEN KOMMUNIKATION, SKADESTÅND, UTGIFTER ELLER KOSTNADER VILKA UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV, DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR I SAMBAND MED:

 1. ANVÄNDANDET AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED DIN FÖRLITAN PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATION ELLER MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER HYPERLÄNKAD FRÅN DENNA WEBBPLATS, ELLER MISSTAG, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, FEL, BRISTER, FÖRSENING I FUNKTIONALITETEN, ÖVERFÖRINGAR, LYSSNING I SMYG AV TREDJE PART, ELLER DRIFTSFEL HOS DENNA WEBBPLATS;
 2. BEGRÄNSNINGAR AV STATEN, STREJK, KRIG, NATURKATASTROFER ELLER FORCE MAJEURE, STRÖMAVBROTT, STORA ÖKNINGAR I INTERNETTRAFIK UNDER KORTA PERIODER, VIRUS, TOTALHAVERI PÅ HÅRDVARA, ATTACKER PÅ VÅRA SERVRAR, BRAND, JORDBÄVNING, ÖVERSVÄMNING, OVANLIGT HÅRT VÄDER ELLER ANNAT TILLSTÅND RIMLIGEN UTANFÖR VÅR KONTROLL VILKET BEGRÄNSAR, HINDRAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT PÅVERKAR ANTINGEN DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSMATERIAL ELLER VÅR FÖRMÅGA ATT ERBJUDA TJÄNSTER ELLER VAROR I SAMBAND MED, ELLER BOKADE ELLER BESTÄLLDA VIA, DENNA WEBBPLATS; ELLER
 3. FÖRLUST AV SÄKERHET HOS DEN INFORMATION DU HAR TILLHANDAHÅLLIT I SAMBAND MED DITT ANVÄNDANDE AV DENNA WEBBPLATS, ELLER UPPSNAPPNING AV SÅDAN INFORMATION AV ICKE GODKÄND TREDJE PART.

 

DIN ENDA GOTTGÖRELSE TILLGÄNGLIG FÖR MISSNÖJE MED DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER WEBBPLATSMATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR ATT UPPHÖRA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH/ELLER WEBBPLATSMATERIALET, ENLIGT VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT.

 

Skadeersättning. Utan att begränsa allmängiltigheten eller verkan av andra villkor i detta Avtal, samtycker du till att ersätta, hålla skadelösa och försvara oss, våra närstående bolag, licensinnehavare, underleverantörer och representanter och alla våra eller dessas styrelseledamöter, direktörer och anställda, från och mot varje och samtliga rättsanspråk, skadestånd, förlust, kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) eller andra avgifter som uppstår direkt eller indirekt från eller på grund av (a) ditt brott eller påstådda brott mot detta Avtal, inklusive brott mot Uppförandekoden ovan; och (b) din användning av denna webbplats och genomförande av transaktioner på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användning av Webbplatsmaterial.

 

Tillgängligheten hos denna webbplats. Denna webbplats är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Vi förbehåller oss dock rätten att göra denna webbplats otillgänglig från tid till annan av någon eller utan orsak. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skadestånd som uppkommer från avbrott, tillfällig frånkoppling eller avstängning av denna webbplats.

 

Anspråk rörande intrång i upphovsrätt. Upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA") erbjuder en möjlighet för copyrightägare som tror att material som finns på nätet utgör ett intrång i deras rättigheter enligt amerikansk copyrightlag. Om du i god tro, tror att material som vi publicerat på nätet är ett intrång i din copyright, kan du (eller din representant) skicka oss ett meddelande med en begäran att detta material tas bort eller att åtkomst blockeras. Meddelandet måste inkludera följande information: (a) en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att handla å vägnarna av den person vilkens exklusiva rättighet påstås ha kränkts; (b) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk där anspråk görs att intrång ägt rum (eller i det fall där flera upphovsrättskyddade verk på denna webbplats innefattas av ett enda meddelande, en lista som representerar dessa verk); (c) identifiering av det material som påstås göra intrång eller motivet intrånget gäller, och vad som rimligen skulle anses vara tillräckligt med information för att vi ska kunna lokalisera materialet på webbplatsen; (d) namn, adress, telefonnummer och e-postadress (om tillgängligt) för den besvärande parten; (e) ett uttalande som säger att den besvärande parten i god tro, tror att användning av materialet enligt det sätt för vilket besvär gjorts inte är godkänt av copyrightägaren, dess representant eller lagen; och (f) ett uttalande som säger att informationen i meddelandet är korrekt och, under straffansvar för mened, att den besvärande parten har godkännande att handla å vägnarna av ägaren vilkens exklusiva rättighet påstås ha kränkts. Om du i god tro, tror att ett meddelande angående intrång i upphovsrätt har felaktigt lämnats in mot dig, tillåter DMCA att du skickar oss ett meddelande med motanspråk. Meddelanden och meddelanden med motanspråk måste följa aktuella juridiska krav ålagda av DMCA; se http://www.loc.gov/copyright/ för detaljerad information. Meddelanden och meddelanden med motanspråk rörande denna webbplats ska skickas till Richard McEvily, Staff Vice President and Deputy General Counsel, The Hertz Corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, NJ, USA 07656, +1 201 307 2000, dmcanotice@hertz.com. Vi föreslår att du rådfrågar ditt juridiska ombud innan du lämnar in ett meddelande eller ett meddelande med motanspråk. Var också medveten om att det kan bli påföljder om falska anspråk görs under DMCA.

 

Ogiltigt där det är förbjudet. Även om denna webbplats är tillgänglig över hela världen är inte alla produkter eller tjänster som diskuteras eller anges på den här webbplatsen tillgängliga för alla personer inom alla geografiska områden eller jurisdiktioner. Dessutom kan restriktioner förekomma för produkter eller tjänster som erhålls i en jurisdiktion när de används i andra jurisdiktioner. De som väljer att gå in på denna webbplats från områden utanför USA och Kanada gör så på sitt eget initiativ och egen risk, och är ansvariga att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga. Du får inte använda eller exportera Webbplatsmaterial eller produkter och tjänster tillgängliga via webbplatsen i strid mot amerikanska exportlagar och förordningar. Vi, och våra närstående bolag, licensinnehavare, leverantörer och representanter, förbehåller oss rätten att begränsa tillgängligheten av denna webbplats och/eller tillhandahållandet av produkter eller tjänster till en person, ett geografiskt område eller jurisdiktion enligt vad som anses önskvärt, vid valfri tidpunkt och efter eget skön.

 

Tillämplig lag. Förutom i den utsträckning annat uttryckligen föreskrivs häri, ska detta Avtal (inklusive de policyer som refereras till häri) lyda under och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New Jersey i USA utan hänsyn till New Jerseys principer om motstridiga lagar. Specifikt utesluten i tillämpningen av detta Avtal är den lag som är känd under namnet United Nations Convention on the International Sale of Goods. Om du är medborgare eller bosatt i USA, ett amerikanskt samvälde eller amerikanskt territorium, eller om du går in på denna webbplats i USA, eller om tvistemål uppstår på grund av att du går in på eller använder den amerikanska versionen av denna webbplats, samtycker du härmed till att dispyt som uppstår under eller i samband med detta Avtal, denna webbplats, produkter och tjänster förknippade med denna webbplats och/eller Webbplatsmaterialet ska hänskjutas för beslut antingen till US District Court i District of New Jersey, City of Newark, New Jersey eller en delstatsdomstol i Bergen County i New Jersey, och härmed avstår du från eventuella invändningar som grundas på jurisdiktion, plats eller svårtillgänglighet. Om du är medborgare eller bosatt i Kanada och inte är amerikansk medborgare, och du går inte in på denna webbplats i USA och dispyten har heller ingenting att göra med att du går in på eller använder den amerikanska versionen av denna webbplats, samtycker du härmed till att eventuell dispyt som uppstår under eller i samband med detta Avtal (inklusive våra policyer som refereras till häri), denna webbplats, produkter och tjänster förknippade med denna webbplats och/eller Webbplatsmaterialet ska lyda under de lagar som gäller i Province of Ontario, Kanada, utan hänsyn till principer om motstridiga lagar; och härmed accepterar du oåterkalleligen den icke-exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Province of Ontario.

Detta Avtal har skrivits på engelska och du avstår från eventuella rättigheter du har under någon lag att ha tillgång till detta Avtal på ett annat språk. You uppger att du kan läsa och skriva på engelska och har läst och förstått detta Avtal. Om detta Avtal är översatt till ett annat språk än engelska, kommer den engelska versionen och tolkningen att gälla och ha företräde. All kommunikation mellan parter ska under denna bestämmelse vara på engelska. Il est de la volonte expresse des parties que le present contrat et tous les documents qui s'y rattachent soient rediges en langue anglaise, exception faite des documents pour lesquels la loi exige l'usage exclusif du francais.

 

Andra allmänna villkor. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avbryta din åtkomst till och användning av denna webbplats eller delar av den, eller ta bort visst innehåll, viss funktion eller tjänst från denna webbplats, vid vilken tidpunkt som helst och av vilken orsak som helst, med eller utan anledning. Rubrikerna i detta Avtal tillhandahålls endast i referenssyfte. Om en part inte insisterar på eller verkställer strikt efterlevnad av något villkor i detta Avtal ska det inte tolkas som en avsägelse av ett villkor eller rättighet. Detta, tillsammans med de av våra policyer som refereras till häri, utgör det fullständiga Avtalet mellan dig och oss rörande innehållet häri och ersätter alla tidigare och samtida skrivna eller muntliga Avtal mellan dig och oss rörande samma innehåll (utom andra skrivna lagenliga avtal mellan dig och oss). Varken handlingssättet i samröret mellan dig och oss eller praxis inom branschen ska orsaka modifiering av något villkor i detta Avtal. Om något villkor i detta Avtal anses icke giltigt eller omöjligt att verkställa ska sådant fastställande inte påverka sådant villkor i något annat avseende eller något annat villkor i detta Avtal, vilket ska fortsätta att gälla helt och fullt ut. Detta Avtal kan inte överlåtas, överföras eller upplåtas för underlicens av dig förutom med vårt föregående skriftliga godkännande.

 

Juridiskt meddelande. Under lagen California Civil Code, paragraf 1789.3, har bosatta i delstaten Kalifornien i USA rättighet till följande särskilda information angående konsumenträttigheter:

 

Prisinformation. Information om aktuella hyrbilspriser kan du få om du ringer Hertz Corporation på +1 800 654 3131 eller skriver till oss under adressen The Hertz Corporation, 14501 Hertz Quail Springs Parkway, Oklahoma City, OK, USA 73134. Information om aktuella priser för bilförsäljning kan du få om du ringer Hertz Car Sales på +1 800 654 3131 eller skriver till oss under adressen Hertz Car Sales, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656. Information om aktuella priser för administration av rättsanspråk kan du få om du ringer Hertz Claim Management på +1 800 426 7389 eller skriver till oss under adressen Hertz Claim Management, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656. Information om aktuella priser för uthyrning av utrustning kan du få om du ringer Hertz Equipment Rental på +1 888 777 2700 eller skriver till oss under adressen Hertz Equipment Rental, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656.  Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, tilläggsavgifter, månatliga eller andra regelbundna prenumerationsavgifter, eller att införa nya avgifter när som helst enligt vad som beskrivs i detta Avtal.

 

Klagomål. Du kan kontakta enheten Complaint Assistance Unit inom Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs genom att skriva till dem på adressen 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, CA, USA 95814, eller genom att ringa på +1 916 445 1254 eller +1 800 952 5210.

 
  Stäng